AAA

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži vilistlaskogu põhikiri

1.ÜLDOSA

1.1.Tartu Ülikooli Pärnu kolledži vilistlaskogu (edaspidi VK) on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži (edaspidi TÜPK) vilistlaskonna vabatahtlik ühendus, mis on asutatud Pärnus toimunud asutamiskoosolekul.
1.2.VK juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu linn.
1.3.VK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4.VK on mittetulundusühing, kes valdab, kasutab ja käsutab oma vara, on iseseisva varalise vastutusega ning võib oma nimel omandada õigusi ja võtta kohustusi. VK-l on oma sümboolika ja pangaarved.
1.5.VK varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
1.5.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
1.5.2. juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikest annetustest;
1.5.3. muudest laekumistest.
1.6.VK on asutatud määramata tähtajaks.
1.7.VK ei ole poliitiline ühendus.

2.EESMÄRGID

2.1.TÜPK vilistlaste ühendamine ja suhtluseks sobiva raamistiku pakkumine;
2.2.sidemete säilitamine ja tugevdamine TÜPK-ga;
2.3.ühistegevuse ja koolituste korraldamine;
2.4.TÜPK arengu toetamine, tegevuse nõustamine ja hindamine;
2.5.TÜPK hariduse propageerimine;
2.6.TÜPK tudengite toetamine neile stipendiumi väljaandmise näol;
2.7.koostöö arendamine Eesti ja välismaa ülikoolide vilistlaskogudega.

3.VK LIIKMEKS ASTUMISE, LAHKUMISE NING VÄLJA ARVAMISE KORD

3.1.VK liikmeks võib olla iga TÜPK vilistlane, kes soovib arendada VK eesmärgiga kooskõlas olevat tegevust. TÜPK vilistlaseks on iga TÜPK lõpetanud isik, kellele on väljastatud seda tõendav diplom.
3.2.VK liikmeks astumiseks tuleb esitada VK juhatusele (edaspidi juhatus) vastav kirjalik avaldus ja tasuda VK arvele sisseastumismaks.
3.3.VK asutamiskoosolekust osavõtjad, kes on allakirjutanud asutamislepingule ja põhikirjale, loetakse asutajaliikmeteks ja neil pole vaja esitada vastavat avaldust.
3.4.VK liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.5.VK-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaastumine jõustub otsuse vastuvõtmise kuupäevast.
3.6.VK liikme võib VK-st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta kahjustab VK mainet.
3.7.VK liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekul osalejatest.
3.8.juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus pöörduda apellatsiooniga üldkoosoleku poole, mille otsus on lõplik.

4.LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. VK liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda VK töös;
4.1.2. valida ja olla valitud juhatuse liikmeks;
4.1.3. esitada ettepanekuid VK tegevuse kohta ja arupärimisi VK-t puudutavates küsimustes;
4.1.4. kasutada VK sümboolikat vastavalt kehtestatud korrale;
4.1.5. astuda omal soovil VK-st välja.

4.2. VK liige on kohustatud:
4.2.1. hoidma oma käitumisega au sees TÜPK ja VK mainet;
4.2.2. järgima ja propageerima VK tegevuse põhimõtteid;
4.2.3. järgima VK põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid;
4.2.4. täitma VK poolt antud ülesandeid ja sellest vajadusel aru andma;
4.2.5. teatama juhatusele VK liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi või muud kontaktandmed ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

5.VK STRUKTUUR JA JUHTORGANID

5.1. ÜLDKOOSOLEK
5.1.1. VK kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Igal üldkoosolekul osaleval VK liikmel on üks hääl.
5.1.2. erakorralise üldkoosoleku peab juhatus kokku kutsuma, kui seda nõuab 1/10 VK liikmetest või muudel juhtudel, kui VK huvid seda nõuavad.
5.1.3. Üldkoosoleku pädevuses on:
5.1.3.1. põhikirja muutmine, täiendamine, uue põhikirja vastuvõtmine;
5.1.3.2. juhatuse valimine kui käesoleva põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti;
5.1.3.3. VK sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kehtestamine, muutmine;
5.1.3.4. VK tegevuse lõpetamise otsustamine;
5.1.3.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.1.4.üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
5.1.5.üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt 7 päeva enne selle toimumist posti teel või teabelevi vahendite kaudu teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.1.6.üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt pool VK liikmetest. Kui vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata osalevate liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 1/20 VK liikmetest.
5.1.7.üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalevatest VK liikmetest.
5.1.8.üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik VK liikmed.
5.1.9.põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 VK liikmete nõusolek.
5.1.10.üldkoosoleku koosolekud protokollitakse.

5.2.JUHATUS
5.2.1.üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib VK tegevust ja teda esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 3 kuid mitte rohkem kui 10 liiget. Peasekretär kuulub juhatusse ametikoha järgselt.
5.2.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse 2 aastaks. Juhatuse liige võib lihtkirjaliku volikirjaga volitada end esindama teist juhatuse liiget, näidates ära volituste ulatuse ja tähtaja.
5.2.3. Juhatus esindab VK-d kõigis õigustoimingutes seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras.
5.2.4. Juhatuse otsuste langetamiseks on vajalik kohalolijate poolthäälteenamus, häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.
5.2.5. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult juhatuse liikmed.
5.2.5.Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
5.2.5.1. VK igapäevategevuse korraldamine;
5.2.5.2. VK liikmete arvestuse pidamine ja sisseastumismaksude kogumine;
5.2.5.3. VK liikmeks vastuvõtmise ja välja arvamise otsustamine;
5.2.5.4. VK  tegevuskava koostamine;
5.2.5.5. majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;
5.2.5.6. VK vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.2.5.7. töörühmade moodustamine ja ekspertide kaasamine;
5.2.5.8. VK esindamine riigi ja kohaliku omavalitsuse organites, muudes organisatsioonides ja kohtus, samuti rahvusvahelistes suhetes;
5.2.6. Juhatus valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.
5.2.7. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

5.3.JUHATUSE ESIMEES
5.3.1.Juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget koos esindavad VK-d kõikides õigustoimingutes.
5.3.2.Juhatuse esimehe pädevuses on:
5.3.2.1. Üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine;
5.3.2.2. Juhatuse töö planeerimine ja korraldamine, juhatuse koosolekutel arutavate küsimuste ettevalmistamine;
5.3.2.3. Juhatuse liikmete töö ja nende tööjaotuse korraldamine;
5.3.2.4. VK vahendite käsutamine ja VK nimel lepingute sõlmimine.
5.3.3.Juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees, aseesimehe äraolekul juhatuse otsusel üks juhatuse liikmetest.

5.4.PEASEKRETÄR.
5.4.1.peasekretär juhib VK korralduslikku tegevust
5.4.2.peasekretär:
5.4.2.1 koordineerib VK teabe liikumist;
5.4.2.2 korraldab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmist;
5.4.2.3 korraldab liikmete arvestust;
5.4.2.4 kasutab ja hoiab VK vahendeid juhatuse otsuse alusel;
5.4.2.5 korraldab VK asjaajamist ja seadusega ettenähtud aruannete esitamist;
5.4.2.6 lahendab muid VK tegevusega seotud praktilisi küsimusi;
5.4.2.7 annab oma tegevusest aru VK juhatusele, juhatuse esimehele ja üldkoosolekule;
5.4.2.8 peasekretäri valib VK juhatus.

5.5. OSAKONNAD
5.5.1.VK võib moodustada osakondi territoriaalsetel põhimõtetel lähtuvalt regionaalsetest ühishuvidest. Osakonnal on juhataja ja üldkoosolek ning nende kokkukutsumisele ja töökorrale kohaldatakse käesoleva põhikirja sätteid.

6.ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.3.VK ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
6.4.VK ühinemise ja jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek.
6.5.VK tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud VK liikmetest.
6.6.VK tegevuse lõpetamise otsuse järel määrab üldkoosoleku likvideerimiskomisjoni. VK likvideerijates on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.7.Likvideerimiskomisjon lõpetab ühingu toimingud, avaldab ühingu tegevuse lõpetamise ajalehes, kutsub välja võlausaldajad, rahuldab nende varalised nõuded.
6.8.Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara antakse üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
6.9.Likvideerimiskomisjoni tulemused vormistatakse lõppaktiga, mille kinnitab juhatus viimasel koosolekul saates ühtlasi seadusega ettenähtud korras teate ühingu kustutamiseks riiklikust registrist.

Mittetulundusühingu Tartu Ülikooli  Pärnu kolledži põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 16.03.2007.

Asutajad:

Ulrika Hurt
Katre Gostsõllo
Monika Kailas
Heli Kuik
Lehar Kütt
Birgit Liesment
Liina Männiaru
Teet Puusepp
Kadri Riitsaar
Mirja Sibul
Heidi Suurtee
Gerda Mihhailova
Jaana Kannistu
Marika Valter
Margus Kõomägi
Viljo Naar
Margus Randmäe
Kristo Kaukver
Lenno Põder